ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ تو انقدر دیرکردی که یکی جاتو گرفت شادمهر هوش مصنوعی

دانلود آهنگتو انقدر دیرکردی که یکی جاتو گرفت واسم نفهمیدم درست کی بود که کهنه شد با صدای زن و مرد اینستاگرام

ریمیکس آهنگ شاهین دلیوند تو انقدر دیرکردی که یکی جاتو گرفت ساخت هوش مصنوعی با صدای شادمهر

اهنگ غمگین عاشقانه تو انقدر دیرکردی که یکی جاتو گرفت برای کلیپ و استوری اینستا

دانلود آهنگ هیشکی مثل من تورو دوست نداره شادمهر هوش مصنوعی

دانلود آهنگ تو انقدر دیرکردی که یکی جاتو گرفت شادمهر هوش مصنوعی

دانلود آهنگ تو انقدر دیرکردی که یکی جاتو گرفت شادمهر هوش مصنوعی


دانلود اهنگ تو انقدر دیر کردی دلم جای دیگه گیره شادمهر هوش مصنوعی

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ تو انقدر دیر کردی دلم جای دیگه گیره شاهین

دانلود آهنگ


 

ﺷﻠﻮﻏﻰ ﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺖ ﻣﻨﻮ از ﭼﺸﻢ ﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺖ

ﻣﻨﻮ اوﻧﺠﺎﻳﻰ ول ﻛﺮدی ﻛﻪ داﺷﺖ ﻓﺮداﻣﻮﻧﻮ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﺮﻳﻀﻢ ﻛﺮده اﻳﻦ دوری ﻏﺮورم زﺧﻤﻰ و ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ

ﺗﻮ اﻳﻦ اﻧﻘﺪر دﻳﺮ ﻛﺮدی ﻛﻪ ﺗﻤﻮم راه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

ﺗﻮ اﻧﻘﺪر دﻳﺮ ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ واﺳﻢ

ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم درﺳﺖ ﻛﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﻢ

ﻳﻪ ﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ دﺳﺖ ﺗﻮرو ﭘﺲ دادم

ﺣﻮاﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ اﺻﻠﺎ از ﻛﻰ دﻳﮕﻪ ﻳﺎدت ﻧﻴﻔﺘﺎدم

 

ﺗﻮ اﻧﻘﺪر دﻳﺮ ﻛﺮدی دﻟﻢ ﺟﺎی دﻳﮕﻪ ﮔﻴﺮه

ﻳﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ از ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺳﺮاﻏﺖ رو ﻧﻤﻴﮕﻴﺮه

ﺗﻮ اﻧﻘﺪر دﻳﺮ ﻛﺮدی ﻳﻜﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ واﺳﻢ

ﺑﻪ ﻗﺪری ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪ دﺳﺘﺎم ﻛﻪ ﻋﻄﺮﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﻢ

ﺗﻮ اﻧﻘﺪر دﻳﺮ ﻛﺮدی ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ واﺳﻢ

ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم درﺳﺖ ﻛﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺪ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﻢ

ﻳﻪ ﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ دﺳﺖ ﺗﻮرو ﭘﺲ دادم

ﺣﻮاﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ اﺻﻠﺎ از ﻛﻰ دﻳﮕﻪ ﻳﺎدت ﻧﻴﻔﺘﺎدم

سایر آهنگهای