ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ روح الله کرمی ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم ریمیکس و اصلی

دانلود آهنگ روح الله کرمی ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم ریمیکس و اصلی

ریمیکس آهنگ کردی ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم روح الله کرمی  تند بیس دار سیستمی

  آهنگ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻦ روژ آﺧﺮد ﻫﺎ ﻳﺎدم  اصلی بدون ریمیکس با متن کامل

دانلود ریمیکس کردی دیجی حمید خارجی طولانی غمگین شاد

دانلود آهنگ روح الله کرمی ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم ریمیکس و اصلی

متن آهنگ روح الله کرمی ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم

ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﻴﻦ روژ آﺧﺮد ﻫﺎ ﻳﺎدم

درﮔﻴﺮ آﺷﻮب و اﻓﺴﺮدﮔﻴﻪ ﺣﺎدم

ﺑﺎورو ﺗﻮام ﻏﺮورم ﺑﻨﻤﻪ ژﻳﺮ ﭘﺎ

ﻧﻮای رﻓﻴﻘﻴﻠﺪ ﺑﻴﻮﺷﻢ ﻛﻪ ﺧﺎک ﭘﺎدم

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﻮر ﺧﻴﻮن ﺷﻬﻴﺪ و ﺑﺎن ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﺮ ﻧﺎو ﻣﻐﺰم ﻳﻪ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﮓ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ

ﻫﺮﺷﻮ وﮔﺮد ﺧﻮم ﺟﻨﮕﻢ ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﻴﻨﻪ

و ﻧﺒﻮدت ﺟﻮر ﻛﻮر دم و ﻛﻤﻴﻨﻪ

ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم

ﭼﭗ و راس وﺧﺖ اذان در ﻗﺮن وا ﻛﺮدم

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ و دﻋﺎﻛﺮه ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮدم

و ﮔﻴﺮه اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻪ ﻧﺎوه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮدم

ﻧﻘﻄﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺒﻮدﻳﻪ ﺟﺎی ﻫﻮﺳﻪ

ﮔﺸﺘﻰ ﻋﻜﺴﻴﻠﺪ و ﻧﺎو ای ﺷﺎره دس و دﺳﻪ

ری ﺧﺮوج ﻧﻴﺮی ای ﻋﺸﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻔﻴﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﻪ

ﺑﺎو ﻧﻬﮕﺪاری ﺑﻜﻪ و ای ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﺑﻴﻜﺴﻪ

اﮔﻪ ﮔﺮد ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﻠﻢ دل ﻧﺎزﻛﺖ ﺷﻜﺎﻧﻢ ﻓﻘﻄ ﺗﻮاﺳﻢ ﻛﻪ ﻧﭽﻰ

اﮔﺮ آﺑﺮو ﺧﻮم ﺑﺮدم ﭘﺸﺖ ﻳﮏ دس ﺧﺴﻴﺎم

ﻫﺮدﻓﻪ ﻧﻮاد ﮔﺮدﻳﺎم و ﺗﺮس ﻳﻪ ﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻰ

زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺷﻴﻮاﻧﻴﺪه دی ﭼﻪ ﻣﻦ و ﺳﺮم ﺑﺎری

دﻳﺪه ﺳﺮم ﻛﻪ ﺑﭽﻴﻢ ﺧﻮم ﺑﺨﻢ و ﻧﺎو ﻏﺎری

ﻫﺮﺷﻮ ﻛﺎرم ﺑﻴﺴﻪ ﮔﻴﺮه و زاری

و ﺑﺎن ﺳﺮ ﺻﻮرﺗﻢ ﺗﺮﻛﺶ ﺧﻴﻮﻧﻪ

ﺣﺎﻟﻢ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺮده ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻨﻪ

ای ﺷﺎره ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﺷﺮی ﻣﻪ دﻳﻨﻪ

وﮔﺮد ﻳﮏ ﮔﻴﺮه ﺑﻜﻴﻢ ﺳﻮزم ﺳﻨﮕﻴﻨﻪ

ﺻﺪ دﻓﻌﻪ و ﻓﺎل ﺗﺎروت ارای ﺟﻔﺘﻤﺎن ﮔﺮدم

ﭼﭗ و راس وﺧﺖ اذان در ﻗﺮن وا ﻛﺮدم

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ و دﻋﺎﻛﺮه ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮدم

و ﮔﻴﺮه اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻪ ﻧﺎوه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮدم

سایر آهنگهای