ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس کامل اینستاگرام

دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس کامل اینستاگرام

ریمیکس اهنگ جدید دیان ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت ﺳﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎور ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎت تند بیس دار دیجی سونامی

اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس صدای زن و مرد با گیتار

 دانلود آهنگ ایرانی غمگین مخصوص اینستاگرام

دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس کامل اینستاگرام

دانلود ریمیکس قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ

دانلود آهنگ


آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود اصلی بدون ریمیکس با گیتار

دانلود آهنگ


متن آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود

ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت

ﺳﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎور ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎت

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدم ﮔﻮل ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺧﻮردم

ﮔﺮﭼﻪ دوﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻰ وﻟﻰ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﺮدم

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد

ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدی ﺑﺮام ﻳﻪ ﻣﻌﺒﻮد

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دروغ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد

دروغ ﻫﺎی ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ

ﺳﺮم از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮی ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺬاری

ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ

ﺑﺎور ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﻮرو اﻳﻦ دل ﺳﺎدم

ﻣﻦ ﺗﺎوان ﭘﺎﻛﻰ ﻗﻠﺒﻤﻮ دادم

سایر آهنگهای