ویژه ها

بیشتر

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی ریمیکس صدای بچه چالش اینستا

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی ریمیکس صدای بچه چالش اینستا

 آهنگ ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ بدبخت شدیم خیلی صدای بچه

آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد ترند وایرال

دانلود آهنگ یادیما سن دوشنده چالش اینستا ریمیکس احمد کایا

دانلود آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی ریمیکس صدای بچه چالش اینستا

متن آهنگ واویلا لیلی کتاب داریم خیلی علوم اسیرم کرد

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺘﺎب دارﻳﻢ ﺧﻴلی ﻋﻠﻮم اﺳﻴﺮم ﻛﺮد رﻳﺎﺿﻰ ﭘﻴﺮم ﻛﺮد

ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﻮﻧﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﻧﺪم ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺳﻜﺘﻪ

ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ هی مشق  من می کنم هی غش مبادا روزی امتحانی باشه

نمره ی ما زیر 12 باشی ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺘﺎب دارﻳﻢ ﺣﺎﻟﺎ واوﻳﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ بدبخت شدیم خیلی

سایر آهنگهای

دیدگاه ها