ویژه ها

بیشتر

اهنگ امشب لباسم تن فاطیه ریمیکس تند ولکا حامد فرد

دانلود آهنگ امشب لباسم تن فاطیه حامد فرد + ریمیکس

دانلود آهنگ امشب لباسم تن فاطیه حامد فرد ریمیکس حسن شماعی زاده قدیمی

آهنگ فاز پارتی میگیریم و بعله قاطی پاتی میریزیم وسط 

اهنگ با یه فاطی میگیریم سر صحبت

امشب لباسم تن فاطیه حس نذری داره واسم عاخه

اهنگ امشب لباسم تن فاطیه ریمیکس تند ولکا حامد فرد

 دانلود اهنگ اصلی آهنگ ولکا حامد فرد

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ امشب لباسم تن فاطیه حامد فرد ریمیکس حسن شماعی زاده قدیمی

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ حامد فرد امشب لباسم تن فاطیه

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ امشب لباسم تن فاطیه ریمیکس اینستا رپ

دانلود آهنگ


 

متن آهنگ امشب لباسم تن فاطیه

فاز پازتی میگیریم و بعله قاطی پاتی

میریزیم وسط با یه فاطی میگیریم

سر صحبت قاطی پاتی می ریزیم وسط و بعله

می بینم که باز قرو قاطیه

امشب لباسم تن فاطیه حس نذری داره واسم عاخه

هرچی می خوریم صلواتیه تحول من اتفاقی نیست

چون به این دنیا دیگه اعتمادی نیست اینستا پر شاخ مجازیه

اهنگ امشب لباسم تن فاطیه

ولی فرد فکر انتحاری نی پس من نه لاشی می شم

نه کف رو زمین کاشی می شم شاید باشی

هاتی پیشم ولی نمیگم با خرا قاطی می شم نه اینا فاز منن

بدن کمر مردم و هدف زدن

خیلیام قهرن بدن

ممنون می شن قطعا ازم

اهنگ با یه فاطی میگیریم سر صحبت

فاز پازتی میگیریم و بعله قاطی پاتی میریزیم وسط

با یه فاطی میگیریم سر صحبت

قاطی پاتی می ریزیم وسط و بعله

به این دنیا ایمان نی عاخه هیچ جا حس و حال ایران نی

کل اروپا رو بگردی نی مثل دختر پسر ایرانی

اگه بی پول و بی مالن هر دفعه یه گوشه می نالن

ریمیکس تند ولکا حامد فرد

چونکه شده ایرانم واسه همونا که حاجی رو می مالن

بیخیال و قاطی برو هی مملی می بره فاطی

تو رو غلام و نازی و الاق و قاضی بزنید

کانال رادیو رو بعضیا بودن سابق مرد و حس کردنم

کامل درد و موزیکا شده کاور مردم زن و بد می گن

حامد فرد و فاز پازتی میگیریم و

بعله قاطی پاتی میریزیم وسط

با یه فاطی میگیریم سر صحبت

قاطی پاتی می ریزیم وسط و بعله

یه روز فاز ریش و پشمی داشت

یه روز فاز شیش و هشتیا

آهنگ فاز پارتی میگیریم و بعله قاطی پاتی میریزیم وسط 

مهم اینه همینم خودمم وقت گذاشتم

سی و اندی پاش هرچی راهیه

می رسونم کاغذ و رو قافیه

می تکونم درد تو توی رقص و

دست و هر جا که قافیس می تپونم

زندگی رو هدر مدرم ندادم که برم ددر مدرم

من ندارم بدل مدلم آمادست

اهنگ قاطی پاتی می ریزیم وسط و بعله

واسه خطر بدنم موزیک و این کاور بد

ولی چیزی نمی خونم با منت خلاصه

من همینم که میبینی کوچیک همتون حامد فرد

فاز پارتی میگیریم و بعله قاطی پاتی میریزیم وسط

با یه فاطی میگیریم سر صحبت

قاطی پاتی می ریزیم وسط و بعله

 

دانلود آهنگ های حسن شماعی زاده 

سایر آهنگهای